search engine
profile
Metro Exodus
posted the 02/17/2022 at 12:55 PM
6 millions de ventes pour Metro Exodus
name : Metro Exodus
platform : PC
developer : 4A Games
genre : FPS
multiplayer : non
european release date : 02/15/2019
other versions :
14
Likes
Who likes this ?
diablass59, voxen, leonr4, anakaris, torotoro59, monsieurx, eldren, nobleswan, esets, kurosama, aym, aiolia081, osiris, coopper